Alinor
Alinor.png
Vyobrazení
Alinor – znak
znak
Alinor – mapa
mapa
Geografické info
Typ sídla: hlavní město
Země: Aldmerský spolek
Provincie: Summersetské ostrovy
Region: Summerset
Správní info
Vláda: Thalmor
Centrum: Královský palác
Počet obyvatel: Pravděpodobně desetitisíce
Herní údaje
Počet NPC: cca 200+ (TESO)
Hry: The Elder Scrolls Online: Summerset

Alinor je hlavní město město Aldmerského spolku a Summersetských ostrovů a současně jedno z největších měst na ostrově Summerset. Leží na jihozápadním pobřeží ostrova a jeho centrem protéká malá říčka, která ústí do Eltherického oceánu. Je sídlem Thalmoru, vlády Aldmerského spolku a četných institucí.

Alinor patří mezi nejstarší a zároveň nejizolovanější města Tamrielu. Je znám pro množství věží, které se hrdě vypínají nad městem a jeho hradbami.

Historie

Merethická éra

Přibližně v polovině merethické éry opustili Aldmeři, předci dnešních Altmerů, kontinent Aldmeris a usadili se na Summersetských ostrovech, kde začali zakládat své osady. Postupně začali expandovat i na pobřeží kontinentu. Na Summersetských ostrovech byla tehdy vystavěna Křišťálová věž a z této doby také pocházejí první zmínky o Alinoru, můžeme tedy právem soudit, že byl založen právě v této době. Alinor měl formální moc také nad Ayleidy, divokými elfy, obývajícími Cyrodiil v okolí Bílozlaté věže.[1]

První éra

Alinor se stal během první éry jedním z nejvýznamnějších městských států na Summersetských ostrovech. Často vedl zničující války s nedalekým městským státem Lillandrilem, oba státy zřejmě usilovali o hegemonii nad západním pobřežím.[2]

Druhá éra

Ve druhé éře Alinor zřejmě postupně ovládl celé Summersetské ostrovy a stal se jejich hlavním městem. Významným králem byl Hidellith. Po jeho smrti v roce 2E 580 se královnou stala jeho dcera Ayrenn.[3] Ayrenn založila první aldmerský spolek, který sjednocoval pod společným cílem Summersetské ostrovy, Vallenwood a Elsweyr. Alinor však byl pouze hlavním městem ostrovů, nikoliv spolku a královna samotná se ve městě příliš nezdržovala a namísto toho se svým dvorem vytrvala cestovala po zemích spolku.[4] Vládu nad Alinorem měla na starosti místokrálovna Alwinarwe, sestřenice královny Ayreen. Královna Ayreen byla známa svými názory, které byly mnohými považovány za převratné a pokrokové. Výnosem například zpřístupnila ostrov Summerset, do té doby těžce izolovaný, všem cizincům, k nelibosti mnohých Altmerů.[5] Není známo, kdy se tak stalo, víme však, že postupně první spolek zanikl.

Městské hradby

V roce 2E 830 došlo k vytvoření druhého Aldmerského spolku, kdy vládci Vallenwoodu přislíbili padesát let věnosti králi Alinoru. Velký podíl ve vládě získal Thalmor. Když se objevil Tiber Septim, který se prohlásil cyrodiilským císařem, byl Tamriel rozdělen mezi dva hegemony, říši a druhým aldmerským spolkem. Vztahy mezi oběma mocnostmi byly velmi napjaté.[6]

Tiberova říše však neměla dost sil na to, aby v otevřené válce porazila mocné altmerské loďstvo. Proto císař využil k pokoření Summersetských ostrovů Numidium. Dobytí a pokoření ostrovů si mnozí Altměři pamatovali se živou hrůzou ještě dlouho let poté. Na více než čtyři sta let se tak roku 2E 896 staly ostrovy s jeho hlavním městem Alinorem součástí lidské říše.[2] Začala třetí éra.

Třetí éra

Ve třetí éře byl Alinor zřejmě správním střediskem říšské správy na Summersetských ostrovech. Porážka od Tibere Septima společností Altmerů vysoce otřásla. Někteří s Altmerů, kteří byli až do té doby přesvědčení o své kulturní a rasové nadřazenosti, začali mít v tomto směru pochybnosti a začali volat po společenských změnách. Společnost na ostrovech se tak rozdělila na zastánce nového říšského režimu a na ortodoxní Altmery, kteří se křečovitě drželi svého xenofobního přesvědčení.[2] Obyvatelé Alinoru, stejně jako zbytku ostrovů, se však nikdy vnitřně nesmířili s porážkou z rukou lidí. Tyto rozpory plně vygradovaly ve čtvrté éře.

Čtvrtá éra

V důsledku Vpádu Oblivionu na konci třetí éry a vymření dynastie Septimů, došlo počátkem čtvrté éry k rychlému rozmělnění císařské moci nad Summersetskými ostrovy. Říše se topila ve vnitřních bojích o císařský trůn a začala se pomalu rozpadat. Tomu nepomohlo ani stahování vojsk z provincií do Cyrodiilu, kde se sváděly nejlítější boje. Thalmor, organizace zastávající xenofobní myšlenky o rasové nadřazenosti Altmerů, přispěchal s tvrzením, že právě on má na svědomí porážku invaze Oblivionu na ostrovech. Mnozí obyvatelé ostrovů začali vděčně oslavovat Thalmor jako zachránce a jeho vliv začal rychle stoupat. Císařští spojenci na ostrovech byli postupně odstavováni od moci a roku 4E 22 se Thalmor zmocnil vlády. Monarchie byla pravděpodobně svržena. Alinor se stal hlavním městem nově vzniklého státu, který zahrnoval území ostrovů. Nový stát byl pojmenován jako Alinor po hlavním městě.[7]

Roku 4E 29 pak došlo k převratu ve Valenwoodu, který byl zosnován Thalmorem a došlo k vytvoření třetího aldmerského spolku, jehož hlavním městem se stal právě Alinor.[7]

Geografie

Říčka protékající městem

Alinor leží na jihozápadním pobřeží ostrova Summerset. Na západní straně je město přístupné od moře, zatímco na jihu, východě a severovýchodě stvoří přirozenou ochranu města vysoké pohoří, na jehož úpatí je terasovitě vystavěno. Centrem města protéká malá říčka, která ústí do Eltherického oceánu. Podnebí v Alinoru je subtropické, po většinu roku zde tak převládají příjemné teploty a daří se zde vinné révě.

Popis města

Město

Reman's Plaza

Alinor je prastaré město, obklopené na západní a severní straně mohutnou hradbou s mnoha věžemi, která chrání město před případným útokem od moře. Třebaže se zbytkem ostrova je město spojené jedinou cestou, která vede na sever, je možné do něj vstoupit hned třemi branami. Nedostatek prostoru pro výstavbu uvnitř hradeb vyřešili zdejší architekti po svém, město je terasovitě vystavěno v několika úrovních. Na nejvyšší úrovni se tyčí dominanta Alinoru - královský palác s nejvyššími věžemi ve městě. Se zbytkem města je palác spojen monumentálním mostem.

Alinor je protkán sítí úzkých, křivolakých a strmých uliček, které se sbíhají na několika náměstích. Jelikož středem města protéká malá říčka, je rozděleno na dvě části. Oba břehy spojuje pět mostů. Rozlehlejší část města se rozprostírá kolem severního břehu. V této části města se nachází většina městských obchodů a rezidenčních domů, hostinec, chrám, cech bojovníků, královský palác, banka, dvě tržiště a náměstí Reman's Plaza. V této části města se nacházelo také zločinecké podsvětí. Na protějším břehu řeky se nachází menší čtvrť, kde sídlí většina městských řemeslníků jejichž centrem je náměstí Plaza of the Hand a nachází se zde také zdejší pobočka cechu mágů. Na západě se rozkládají za městem malé zahrady.

Předměstí

Vně městských hradeb se na západě a severu rozkládají vinice, kterým se ve zdejším subtropickém podnebí velmi daří. Mimo to zde stojí několik usedlostí. Cesta vedoucí na sever spojuje město se zbytkem ostrova a s alinorským přístavem.

Správa

Královský palác

Alinor je v současnosti hlavním městem aldmerského spolku, státu Alinor a ostrova Summerset. Jako takový je sídlem nejvyšších institucí spolku, pravděpodobně zde sídlí nejvyšší velitelství Thalmoru, který spravuje město poté, co byla ve čtvrté éře svržena monarchie nakloněná říši. V minulosti byl Alinor jedním z nejvýznamnějších městských států, kterému vládla královská rodina. Několikrát se stal už během druhé éry hlavním městem ostrovů, které byly sjednoceny pod jeho vládou.

Ekonomika

Vinice před městem

Alinor je důležitým ekonomickým střediskem a přístavem. Ve městě se daří obchodům a řemeslům. Obchodníci, prodávají zboží všeho druhu hned na třech tržištích, které mají ve městě k dispozici. Ve městě sídlí banka, kam si mohou občané ukládat finanční vklady a cennosti. Alinorský přístav umožňuje námořní obchod se zbytkem Tamrielu. Vývozní komoditou je zdejší skvělé víno, které je pěstováno na svazích kolem města.

Služby

V následujícím seznamu naleznete služby, kterými Alinor disponoval v druhé éře.

Služby Ano/Ne Název
Alchymistická laboratoř Ano -
Banka Ano Alinorská banka
Cech bojovníků Ano Cech bojovníků v Alinoru
Cech mágů Ano Cech mágů v Alinoru
Cech zlodějů Ne -
Cestovní svatyně Ano -
Dostavník/karavana Ne -
Dům k prodeji Ano -
Guildovní obchodníci Ano -
Hostinec Ano U zlatého gryphona
Chrám Ano Chrám divů v Alinoru
Kovárna Ano -
Kuchyňský oheň Ano -
Obchodníci Ano -
Oděvní stanice Ano -
Přístav Ano -
Společník k najmutí Ne -
Stáje Ano -
Stůl očarování Ano -
Temné bratrstvo Ne -
Tesařství a truhlářství Ano -
Trenér Ne -
Útočiště psanců Ano -
Výroba outfitlů Ne -
Zpracování šperků Ano -

Obyvatelstvo

Většina obyvatel Alinoru jsou Altmeři, v císařství známí jako vysocí, nebo vznešení elfové. Pro svou vysoce vyspělou kulturu, vzdělanost a výjimečné nadání v oblasti magie a různých věd, ale také pro svůj původ se Altmeři považují za nejvyšší, nadřazenou rasu. Lidské rasy považuje většina Altmerů za barbary a chovají se k nim přezíravě. Toto vnímání sebe samých vede Altmery k přesvědčení, že mají právo vládnout nad celým Tamrielem a lidé jim mají sloužit. Prakticky po celou svou historii je tak Alinor jedním z nejizolovanějších měst kontinentu, kam mají příslušníci jiných ras přístup pouze sporadicky. Jediné období, kdy byl Alinor otevřeným městem byla část druhé éry a třetí éra, kdy byly Summersetské ostrovy součástí říše. Dá se tedy předpokládat, že pokud v Alinoru momentálně žijí i příslušníci jiných ras, nemají žádné práva a žijí v podřízeném a ponižujícím postavení. Co se týče počtu obyvatel, patří Alinor k nejlidnatějším městům ostrovů a je tedy opravdovou metropolí.

Kultura

Pohled na chrám Divů

Nejvýznamnější úlohu v živote Altmerů hraje vzdělávání, magie a náboženství. Obyvatelé Alinoru chodí své bohy uctívat do chrámu Divů, který slouží jako zdejší svatostánek a klášter. Talose považovali Altmeři za vymyšleného boha, který jim byl vnucen Tamrielskou říší. Hned jak se Altmeři zbavili císařské nadvlády, bylo uctívání Talose zakázáno a jeho vyznavači byli tvrdě stíháni a mučeni. Mimo náboženských povinností se Altmeři neustále vzdělávají v nejrůznějších vědách a magii.

Pamětihodnosti

V následujícím seznamu naleznete nejvýznamnější pamětihodnosti a zajímavá místa, která stojí v Alinoru za návštěvu.

Architektura

Architektura Alinoru je velmi sofistikovaná. Město je vystavěno terasovitě v několika úrovních. Všechny ulice jsou vydlážděné, úzké a díky stoupajícímu terénu se neobejdou bez mnoha schodišť. Ulice se sbíhají na otevřených velkých náměstích a tržištích, kterých je ve městě hned několik. Domy jsou obvykle dvouposchoďové. Mezi klasické prvky alinorské architektury pak patří vysoká okna s lomeným obloukem, sloupořadí a podloubí na náměstích a jednotná fasáda. Oblíbené jsou balkony a teras, nechybí ani fontány. Zdá se, že všechny budovy ve městě jsou vystavěny z kvalitně opracovaného bílého mramoru, což vytváří jednotný, překrásný, téměř pohádkový vzhled.

Domy v Alinoru

Některé budovy jsou obrostlé břečťanem. Bílé město oživují zahrady s barevně kvetoucími stromy. Přes řeku se klenou čtyři malé mosty a jeden vysoký a dlouhý monumentální most, který spojuje město s královským palácem. Mohutná, tlustá hradba, která chrání město je opatřená mnoha zdobnými prvky. Město je známé pro množství svých věží, které se tyčí do neuvěřitelné výšky a už z dálky jsou rozeznatelnými body města.

Cestování

Podobně jako na zbytku kontinentu, většina obyvatel Alinoru cestuje buď na koních, nebo pěšky. Pozemní spojení se zbytkem ostrova zajišťuje cesta vedoucí na sever. Námořní spojení pak zajišťuje přístav. Ve druhé éře měl Alinor k dispozici také svatyni, přes kterou bylo možné se teleportovat do jiných svatyň po celém Tamrielu.

Mapy

Reference

  1. Než přišel věk lidí
  2. 2,0 2,1 2,2 Kapesní průvodce říší, Summersetské ostrovy/3. vydání
  3. Ayrenn - nepředpokládaná královna
  4. The Elder Scrolls Online
  5. The Elder Scrolls Online: Summerset
  6. Kapesní průvodce říší, Aldmerský spolek/1. vydání
  7. 7,0 7,1 Stručné vylíčení velké války mezi Císařstvím a Aldmerským spolkem
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.