FANDOM


Skyrim
Merethická éra–dodnes
144
105.jpg
Skyrim roku 4E 201
Skyrim12.png
Poloha v rámci kontinentu
Geografie
Hlavní město: Samota
Rozloha: cca. 710 000 km² (4E 201)[1]
Nejvyšší bod: Jícen Světa
Státní útvar
Státní zřízení: Provincie - Volená monarchie
Císař: Titus Mede II.
Velekrál: Trůn neobsazen
Měna: Septim
Obyvatelstvo
Domácí obyvatelstvo: Nordové
Ostatní národy: dunmerové, císařští, bretoni, redgardi, altmerové, bosmerové, orkové, khajiiti a argoniáni
Náboženství: Božská osmička (oficiální)
Herní údaje
Hry: The Elder Scrolls: Arena
The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim je jednou z provincií Tamrielské říše. Skyrim je nejseverněji položenou provincií Tamrielu. Na západě hraničí s High Rockem, na jihozápadě s Hammerfellem, na jihu s Cyrodiilem a na východě s Morrowindem. Severní pobřeží Skyrimu pak omývá Moře Duchů. Hlavním městem Skyrimu je Samota, která je zpravidla sídlem velekrálů a císařských institucí a legie. Domácími obyvateli provincie jsou Nordové, kteří jsou považováni za jednu z nejsilnějších ras Tamrielu.

Dějiny

Nejstarší dějiny a Ysgramor

O nejstarších dějinách Skyrimu se dochovalo jen velmi málo zpráv. Zemi původně, podobně jako zbytek Tamrielu, ovládali Elfové, ve Skyrimu to byli Falmerové, známí také jako sněžní elfové.[2] Na konci merethické éry začali Skyrim osidlovat lidští osadníci, kteří se migrovali ze severského kontinentu Atmora. Legendárním vůdcem těchto předchůdců Nordů, byl podle pověsti Ysgramor. Ten společně se svou rodinou stanul na skyrimském pobřeží mezi prvními. Tito první osadníci pojmenovali svou novou zemi jako Mereth, podle elfů, kteří se toulali neprobádanou divočinou.[2]

Zpočátku byly vztahy mezi lidmi a elfy harmonické a lidé vybudovali své první hlavní město, známé jako Saarthal. Elfové však těžko nesli, že mladá lidská kultura začala předhánět jejich vlastní, stagnující kulturu. Elfové se nakonec rozhodli pro válku a uprostřed noci přepadli nic netušící Nordy v jejich městě Saarthal. Tato nechvalně známá událost vešla do dějin Noc Slz a Saarthal byl vypleněn a vypálen. Ysgramorovi a jeho dvěma synům se podařilo vyváznout a uprchli zpět na Atmoru. Ysgramor toužil po odplatě a shromáždil pět set družiníků, v jejichž čele připlul zpět do Skyrimu. Družiníci nad elfy drtivě vítězili a Skyrim se brzy nacházel plně pod kontrolou lidí. Svým vítězstvím položil Ysgramor také základy první říše lidí.[2]

První éra

První říše Nordů

348

Větrný Žleb, hlavní město v době první říše

Po Ysgramorovi panovali podle legend mýtičtí velekrálové, jejichž jména se nedochovala. Třináctým velekrálem byl Harald, který je prvním historicky doloženým panovníkem Skyrimu.[2] Harald usedl na trůn pravděpodobně roku 1E 143.[3] Harald se vzdal jakýchkoliv podniků na Atmoře a za jeho vlády se tak Skyrim stal skutečně nezávislou zemí Nordů. Největší vzestup Skyrimu však začal v době, kdy vládl velekrál Vrage. Tehdy začali Nordové pronikat za hranice své země a v rozpětí padesáti let ovládli většinu High Rocku, pronikli hluboko do Cyrodiilu, především do údolí Nibenu. Největším úspěchem však bylo dobytí Morrowindu. Boje mezi morrowindskými elfy a Nordy byly zvláště krvavé.[2]

Válka o následnictví a rozpad říše

Haraldova vláda byla mimořádně dlouhá, sám panovník se dožil sto osmi let a přežil všechny tři syny, které měl. Proto byl za jeho vlády vytvořen skyrimský sněm, který byl složený se zástupců všech skyrimských držav. Tento sněm měl pak přednostní právo volit velekrále, který byl vybírán většinou z příslušníků velekrálovy rodiny. Sněm však získával stále větší moc a když byl zavražděn poslední z Ysgramorovy dynastie - velekrál Borgas, odmítl sněm zvolit novým velekrálem jarla Hanse z Ledohradu. Tento akt se stal příčinou války o následnictví. Válka znamenala pro Skyrim katastrofu, říše ztratila území v High Rocku a Cyrodiilu a kontrola nad Morrowindem se zhroutila, tak první říše Nordů zanikla. Válka nakonec skončila mírovým paktem roku 1E 420, sněm byl od té doby svoláván jen pokud velekrál zemřel bez legitimních nástupců.[2] Novým velekrálem se v té době stal Olaf Jednooký.

Úpadek a druhá éra

313

Ruiny Sancre Tor

Po pádu první říše Skyrim upadal a po zbytek první i druhé éry plnil spíše druhořadou roli. Těžiště hlavní politické moci se přeneslo do Cyrodiilu a Skyrim byl zcela zastíněn Alessianskou říší a později Cyrodiilskou říší. Císařové cyrodiilské říše využívali rozkladu politické moci ve Skyrimu, který se nedařilo sjednotit pod plně fungující vládou jednoho panovníka.[4] Cyrodiilská říše se však nakonec rozpadla a ve druhé éře tak zavládl na území Tamrielu chaos. Obnovit říši se na konci druhé éry pokusil Cuhlecain, král z Falkreathu. Cuhlecain svou ambiciozní politiku provozoval prostřednictvím schopného generála Talose, který údajně přišel do Tamrielu z Atmory a ve Skyrimu se naučil hlasu. Nordové a Bretonci chtěli Cuhlecaina zničit hned v počátku jeho snažení a tak došlo roku 2E 852 k bitvě o Sancre Tor. Nordové však nakonec přešli na stranu Talose a Skyrim se připojil k rodící se říši.

Součástí říše

108

Mapa Skyrimu kolem roku 2E 864, Kapesní průvodce říší, První vydání

Generál Talos se nakonec stal císařem, známým pod jménem Tiber Septim. Císaři Tiberovi Septimovi se povedlo vůbec poprvé v dějinách sjednotit celý Tamriel pod vládou jednoho panovníka a vznikla tak nová Tamrielská říše.

Třetí éra

Zatímco Cyrodiil se stal srdcem Tamrielské říše, Skyrim brzy vešel ve známost jako její silná paže. Jedna z největších hrozeb ohrožujících samotnou jednotu říše však vzešla přímo ze Skyrimu. Roku 3E 120 totiž povstala samotská královna Potema Septim proti své neteři, císařovně Kintyře Septim. Povstání vešlo ve známost jako Válka o Rudý diamant a přerostlo v krvavou občanskou válku, která zasáhla téměř všechny kouty říše. Ačkoliv byla šílená královna Potema nakonec poražena, důsledky této války jsou mnohde a především ve skyrimském Haafingaru patrny dodnes.[4]

K dalším událostem, které výrazně ovlivnily dění ve Skyrimu došlo ke konci třetí éry. Roku 3E 389 byl císař Uriel Septim VII. zrazen a uvězněn v jiné dimenzi svým bojovým mágem Jagarem Tharnem, který se za něj vydával. Jagar se však pod maskou císaře o vladařské povinnosti nezajímal a tak po celé říši vypukla řada regionálních válek. Mezi Skyrimem, High Rockem a Hammerfellem došlo roku 3E 397 ke konfliktu, který je známý jako Válka Bend'r-mahk. Válka skončila pro Skyrim úspěšně a posunula jeho hranice dále na západ, na úkor High Rocku a Hammerfallu. Došlo například k rozdělení původního hammerfellského státu Dragonstar mezi Skyrim a Hammerfell.[4]

Čtvrtá éra

Roku 3E 433 byli císař Uriel Septim VII. a jeho dědicové zavražděni. Následoval Vpád Oblivionu, tedy invaze daeder. Říše tuto invazi sice odrazila, avšak zaplatila za to vysokou cenu. Po těchto událostech začala čtvrtá éra. Ve čtvrté éře zůstával Skyrim i nadále součástí rozpadající se říše a zachoval si zdání jisté prosperity. Roku 4E 122 však došlo k velkému zhroucení, kdy se většina města Ledohradu propadla do Moře Duchů, z původního města se zachovala pouze univerzita. Přeživší obyvatelé se pak semkli v ubohé osadě kolem univerzity.[5]

116

Ulfric Bouřbý háv, vůdce povstání proti říši

K významným událostem patřila také Velká válka mezi říši a obnoveným Aldmerským spolkem. Během této války se Nordové účastnili klíčových bitev na straně říše a významně se tak podíleli na konečném vítězství říše nad Aldmerským spolkem. Říše však podepsala s aldmerskou vládou Thalmorem mírovou smlouvu, známou jako Bělozlatý konkordát. Bělozlatý konkordát zahrnoval mnoho ústupků říše Thalmoru a postavil například uctívání Talose mimo zákon. Talos byl ve Skyrimu velmi oblíbeným božstvem a tak tento zákon zvedl ve Skyrimu vlnu nevole. Proti smlouvě vystoupil nejrazantněji Ulfric Bouřný háv, jarl z Větrného žlebu. Ulfric zašel tak daleko, že roku 4E 201 zavraždil velekrále Torygga, který byl považován za symbol císařství a konkordátu v zemi. V současné době tak probíhá občanská válka mezi Bouřnými hávy, v jejichž čele stojí Ulfric a císařskými silami. Situaci v zemi nepřispívá ani to, že se po tisících letech opět probouzejí a vracejí draci.[5]

Geografie

Skyrim je nejseverněji položenou zemí Tamrielu. Se svou rozlohou přibližně 710 000 km²[1] je Skyrim čtvrtou největší zemí Tamrielu a zaujímá asi 11% z celkové rozlohy kontinentu.

Na severu omývá pobřeží Skyrimu Moře Duchů, za kterým leží severní kontinent Atmora. Společnou hranici má Skyrim se čtyřmi zeměmi. Na západě má krátkou společnou hranici s High Rockem, na jihovýchodě s Hammerfellem, nejdelší společnou hranici na jihu s Cyrodiilem a na východě s Morrowindem.

Povrch

25

Jícen světa, nejvyšší Skyrimu

Skyrim je hornatou zemí, jejíž nejvyšší vrchy dosahují až tisíců metrů. Dominantou Skyrimu je Jícen Světa, který se nachází na jihu země a je nejvyšší horou země a snad druhou nejvyšší celého Tamrielu. Na jih od Jícnu Světa se vypínají Jerallské hory, které tvoří přírodní hranici mezi Skyrimem a Cyrodiilem. Oblast na severozápad od Jícnu Světa je pak tvořena především rozsáhlými nížinatými pláněmi, kterým dominuje město Bílý Průsmyk. Tyto pláně přecházejí pozvolna na severozápadě v bažinaté nížiny Hjaalmarky. Na západě Skyrimu se tyčí skalnaté pohoří Druadach, které se nachází na hranici s High Rockem a Hammerfellem. Velothijské pohoří tvoří východní hranici s Morrowindem. Hornatý terén je typický také pro severní oblasti Skyrimu.

Vodstvo

350

Ilinaltino jezero

Vzhledem ke své severské poloze a přítomnosti mnoha pohoří, se ve Skyrimu nachází poměrně rozlehlá říční síť. Nejdelší řekou v zemi je Bílá řeka, která pramení v Ilinaltině jezeře na jihu země a ústí na severu do Moře Duchů. Druhou nejdelší řekou Skyrimu je Karth, pramenící na západě země. K dalším významným patří řeka Hjaal, Černá řeka a řeka Yorgrim. Největším jezerem je Honrichovo jezero na jihovýchodě, následované Ilinaltiným jezerem. Dalším velkým jezerem je Yorgrimovo jezero. Všechny skyrimské řeky ústí do Moře Duchů, které omývá severní pobřeží Skyrimu. Řeky Kaarth a Hjaal vytváří na svém soutoku a ústí rozsáhlé bažiny Hjaalmarky.

Klima

349

Listnatý les ve Skyrimu

Přestože je Skyrim jedním z nejdrsnějších regionů Tamrielu, není pravda, že by byl jen zemí ledu a sněhu. V jižních oblastech, především v okolí měst Falkreath a Riften převládá mírní podnebí, ne nepodobné tomu, které převládá na severu Cyrodiilu. Dále na sever však dochází k viditelnému uchlazení a země pomalu přechází v tundru. V bažinatých oblastech Hjaalmarky a na Pláních často kraluje mlha. Polární podnebí vládne především severním oblastem Skyrimu na pobřeží Moře Duchů. Zdejší teploty jsou zřejmě pořád pod bodem mrazu, je zde věčně led a sníh. Tato oblast je jen velmi řídce osídlena. Sněhové pokrývky mají také téměř všechny skyrimské vrcholy.

Fauna a flora

Skyrimská příroda je plná rozličných rostlinných i živočišných druhů. Na většině území Skyrimu dominují převážně jehličnaté lesy, hlavně odolné borovice. Avšak v državě Riften rostou především listnaté stromy, které krajině zbarvením svých listů dodávají podzimní nádech. Ve Skyrimu roste také mnoho vzácných i klasických bylin.

Podobně jako v provinciích Morrowind a Cyrodiil zde žijí blátokrabi. Mezi skyrimské šelmy patří šavlozubé kočky, vlci, medvědi a lišky, kteří se vyskytují v různých variantách. Dalším agresivním tvorem je kolčavák. Na severu Skyrimu žijí nemotorní mořští savci srkavci. Zástupci větších býložravců v této provincii jsou losi, jeleni a kozy, mezi menšími najdeme králíky. K býložravcům patří i největší zástupce fauny na Skyrimu mamut. Provincie je samozřejmě osídlena i domestikovanými tvory. U lidských sídel tak běžně najdeme kozy, psy, slepice, krávy a koně.

Politický systém

10

Samota, hlavní město Skyrimu

Skyrim je volenou monarchií. Hlavou státu je velekrál, jehož moc je však spíše symbolická a tak je úloha velekrále víceméně reprezentativní. Titul velekrále Skyrimu není dědičný. Velekrál je volen sněmem, který se schází vždy po smrti předchozího panovníka. Skyrimský sněm je starobylou institucí a jsou v něm zastoupeni všichni skyrimští jarlové. Každý jarl vládne dědičně jedné z devíti držav, které jsou základními administrativními jednotkami Skyrimu. Jarlové se těší značné autonomii a svobodnému rozhodování, velekrál je pouze jejich formálním pánem.

Skyrim je také jednou ze tří zbývajících provincií Tamrielské říše a podléhá císařově svrchovanosti. Císařská vláda a velitelství legií sídlí v Samotě, která je považována za současné hlavní město provincie. Skyrimští jarlové a velekrál jsou císaři povinováni přísahou věrnosti a v posledních letech je trendem, že sněm volí do úřadu velekrále císařova chráněnce.

Zákony a právo

Skyrimské právo je souborem tradičních nordských právních zvyklostí a císařského práva. Zločiny proti říši spadají přímo pod císařskou jurisdikci, za nejtěžší zločin je považována velezrada, která je zpravidla trestána stětím hlavy. Garantem místního práva v državách je pak jarl a dozorci nad dodržováním zákonů jsou městské stráže. Ve všech državách jsou za nejtěžší zločiny považovány vraždy, loupeže, vniknutí do cizího domu či rvačky. Tyto zločiny jsou zpravidla trestány vězením a nebo tučnou pokutou. Platí však, že zločinec, který je pronásledován strážemi v jedné državě, nemusí být v druhé državě vůbec stíhán. Zajímavostí je také právní postavení zemanů, šlechticů v državách, kteří se zvláště zasloužili, těm je většina zločinů prominuta.

V souladu s Bělozlatým konkordátem, dostal rozsáhlé pravomoci ve vymahatelnosti práva ve Skyrimu také Thalmor. Na území Skyrimu tak působí thalmorští justicionáři, kteří pronásledují uctívače Talose a tvrdě je trestají. Mezi oblíbené tresty Thalmoru patří mučení, věznění či přímo popravy. Nešťastníka, který propadne hrdlem Thalmoru, nemůže zachránit ani samotný císař.

Administrativa: državy

Skyrim se skládá z devíti držav, v čele každé této državy stojí panovník s titulem jarla. Každý jarl vládne svému území po svém a většinou nemají v oblibě, když se někdo pokouší jejich moc omezit. Zde najdete přehlednou interaktivní mapku a tabulku všech skyrimských držav.

Država Hlavní město Populace
Haafingar Samota cca. 200
Hjaalmarka Morthal Bude doplněno
Hranice Jitřenka Bude doplněno
Winterhold Ledohrad cca. 150
Pláně Markarth Bude doplněno
Whiterun Bílý PrůsmykWhiterun Bude doplněno
Východní marka Windhelm Bude doplněno
Država Falkreath Falkreath Bude doplněno
Průrva Riften Bude doplněno

Zahraniční vztahy

Vztahy s říší

Vztahy s říší bývaly po většinu času na velmi dobré úrovni. Nordové se například bili za říši ve Velké válce, navíc si uvědomovali svou závislost na dodávkách potravin ze zbytku říše a ctili říši jako odkaz svého oblíbeného boha Talose. Bělozlatý konkordát z roku 4E 175 však postavil uctívání Talose mimo zákon, což vyvolalo především u Nordů velkou nevoli. Konkordát postavil nakonec mnoho Nordů proti říši a vypuklo povstání Bouřných hávů. V současné době polovina Skyrimu, především západní část i nadále uznává císařskou svrchovanost. Zbytek Skyrimu se však pod vedením Ulfrica Bouřného háva staví proti říši. Povstalci považují přijetí konkordátu za zradu ze strany říše a necítí se tak nadále císaři vázáni poslušností.

Vztahy s High Rockem

160

High Rock, západní soused Skyrimu

Vztahy mezi Nordy a Bretonci, obyvateli High Rocku jsou tradičně napjaté. I když říše přinesla mezi oběma národy jisté usmíření. Nordové kdysi za své první říše dobyli High Rock s tím, že jsou osvoboditeli Bretonců z područí Elfů. Bretonci se však často stavěli na stranu svých elfských pánů proti svým zdánlivým osvoboditelům. Nakonec se nordská svrchovanost v High Rocku zhroutila. Bretonci a Nordové pak o staletí později ve druhé éře uzavřeli spojenectví a společně vytáhli proti rodící se Tamrielské říši. Mezi oběma stranami však panovala nedůvěra a Nordové se nakonec postavili proti Bretoncům na stranu říše v bitvě o Sancre Tor. Sporným územím mezi Bretonci a Nordy jsou Západní pláně a město Jehanna. Nordové a Bretonci se nakonec o toto území střetli ve válce Bend'r-mahk.

Vztahy s Hammerfellem

Redguardi a Nordové jsou považováni za největší mistry válečného řemesla. Po většinu historie vládl na skyrimsko-hammerfellské hranici mír. Vztahy mezi oběma zeměmi se však ve třetí éře postupně zhoršovaly a nakonec došlo k válce Bend'r-mahk, ve které Skyrim zvítězil. V současné době je mezi Skyrim a Hammerfell rozdělen městský stát Dragonstar.

Vztahy s Morrowindem

Ze všech svých sousedů, projevují skyrimští Nordové největší nepřátelství vůči morrowindským Dunmerům. Nepřátelství mezi Skyrimem a Morrowindem se datuje již od první éry, kdy Nordové načas Morrowind ovládli. Od té doby se vztahy mezi oběma zeměmi nikdy nezlepšily. Nordové svými dunmerskými sousedy hluboce pohrdají a nazývají je hanlivě temnými elfy s šedou kůží. Paradoxně se mnoho Dunmerů do Skyrimu muselo uchýlit po erupci Rudé hory. Dunmerská menšina ve Skyrimu je Nordy značně tyranizována, především ve městě Větrný žleb.

Přehled hlavních měst

Během své dlouhé historie měl Skyrim mnoho hlavních měst. Byla to tato města:

  • Ledohrad: býval hlavním městem pravděpodobně v první éře. V současné době je "město" jen ubohým stínem své slavné minulosti.
  • Saarthal: byl původní a nejstarší město Nordů. Saarthal byl však poměrně brzy zničen během Noci Slz Elfy.
  • Samota: je město tradičně příznivě nakloněné říší, což jeho panovníky často vynese na trůn velekrálů. I proto je Samota považována za současné hlavní město Skyrimu.
  • Větrný žleb: byl podle legendy vybudován za samotného Ysgramora jako nové hlavní město Skyrimu. Monumentální Ysgramorův palác je stále dominantou města.

Vojenské síly

113

Voják císařské legie

Nordové jsou známí pro své vynikající umění války, které dopilovali k dokonalosti. Pozemní síly Skyrimu se dají dělit do dvou hlavních složek. Předně je ve Skyrimu trvale usídlena císařská legie, armáda říše. Legie má své velitelství v zemi v Samotě, odkud je řízena generálem, který je sem zpravidla posílán přímo z Cyrodiilu. Císařská legie má díky svému sídlu v Samotě kontrolu nad velekrálem a jeho dvorem. Ve zbytku Skyrimu ovládá legie klíčové pevnosti, které jsou strategickými body. V případě nutnosti má legie právo dosadit své důstojníky a posádky do skyrimských měst a převzít kontrolu nad obranou.

Další složkou jsou vlastní vojenské síly skyrimských držav. Vojáci jarlů se liší svým brněním, podle příslušnosti k městu a državě, ke kterým náleží. Jejich povinnostmi je bránit domovské město a jeho okolí a zajišťovat veřejný pořádek a potírat zločinnost.

Přesto, že se ve Skyrimu nacházejí tři přístavy, slouží zde spíše lodě obchodního charakteru, než vojenské. Moře Duchů na sever od Skyrimu je relativně bezpečné a tak není třeba, aby zde trvale kotvilo císařské loďstvo, tak jako například v Cyrodiilu či High Rocku.

Ekonomika

Skyrim oplývá především velkým nerostným bohatstvím. Nachází se zde velká ložiska železa, korundu a stříbra. V zemi se také nacházejí menší naleziště zlata, malachitu a dalších nerostů. Díky těmto nalezištím je ve Skyrimu rozšířeným hospodářským odvětvím především hornictví. S tím souvisí i kovářství, Nordové jsou zkušenými kováři a vyrábí se zde skvělé zbraně a zbroje. K dalšímu rozšířenému odvětví patří dřevorubectví a to především díky rozlehlým zalesněným plochám. Dřevo je zpracováváno v pilách na stavební a palivové dříví. Velkými škůdci pro dřevorubectví jsou však medvědi, kteří si brousí drápy o stromy a poškozují tak stromy vhodné pro pro zpracovávání.

Zemědělství je rozšířeno převážně v jižněji položených oblastech, pěstují se zde hlavně odolné plodiny jako brambory, pórek, pšenice, zelí a další. Na farmách je také chován dobytek a kuřata. Vyrábí se zde také skvělá nordská medovina a kořeněné víno. Rozšířené je i rybářství a lov. Obchod ve Skyrimu relativně prosperuje, především ve velkých městských centrech. Probíhá jak obchod pozemní, prostřednictvím karavan, tak obchod námořní. Velkým obchodním centrem s největším přístavem v zemi je Samota, dále pak Jitřenka a Větrný žleb. Výsadní monopol na námořní obchod se Skyrimem má Východocísařská společnost, která má sídlo také v Samotě. Měnou Skyrimu, je podobně jako ve zbytku říše Septim.

Demografie

116

Ilustrace typického Norda

Domácí rasou Skyrimu jsou Nordové, kteří jsou popisovaní většinou jako vysocí, urostlí a plavovlasí. Nordové jsou vnímání jako národ houževnatých bojovníků, kteří dopilovali umění války k dokonalosti. Nordové jsou však negativně známí pro svou nedůvěru, která mnohdy nemá daleko k nesnášenlivosti, k ostatním rasám, především pak k Elfům. Některé rasy považují Nordy dokonce za necivilizované barbary, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není. Vedle majoritních Nordů, jsou ve Skyrimu také hojně zastoupeni Císařští, obývající především Samotu, Bretonci a Dunmeři, kteří obývají především Větrný žleb. Paradoxem je, že nordské obyvatelstvo Větrného žlebu opovrhuje Dunmery a ostatními rasami více, než jejich bratři kdekoliv jinde ve Skyrimu. K nejvíce osídleným oblastem náleží jižní a centrální regiony Skyrimu, zatímco sever je krom několika osad, pro své mrazivé klima, jen řídce osídlen.

Kultura a společnost

Tradice a zvyky

326

Vysoký Hrothgar, klášter Šedovousích

Život každého Norda je od kolébky až do hrobu provázen mnoha tradicemi, na kterých Nordové úzkostlivě dbají. Nordové například nejsou zastánci dlouhých námluv a to že jsou svobodní, dávají na vědomí nošením amuletu, podle kterého se nezadaní jedinci okamžitě identifikují a mohou navázat kontakt. Snoubenci jsou většinou oddáváni knězem bohyně Mary, která se těší přízni především v Riftenu. Nordové také věří, že pokud vedou spořádaný život pravého válečníka a jsou věrni svým tradicím, přijdou po smrti Sovngardu. Za největší čest je považována smrt v boji.

Vysoce ceněný je Thu'um, známý také hlas či řev. Cestu hlasu mohou následovat nejen Drakorození, ale i ti, kteří nejsou dračí krví obdařeni se mohou naučit umění hlasu. Thu'um vyučují mistři hlasu ve Vyšném Hrothgaru, který je starým kultovním místem a klášterem. Během staletí však byla nordská kultura silně ovlivněna i svými sousedy, například Císařskými či Dunmery.

Vzdělávání

Ve Skyrimu se v současné době nacházejí hned dvě univerzity. V Samotě se nachází bardská univerzita, která odchovává ty nejlepší bardy a básníky, Nordové jsou v tomto směru mimořádně nadaní. Bardové většinou pějí o legendách, významných postavách a historii, jejich služby jsou žádané daleko za hranicemi, dokonce i u císařského dvora.[2] V Ledohradu se pak na magické univerzitě vyučuje magie, nachází se zde i slavná knihovna, která je největší svého druhu v zemi. V současné době však mágové z univerzity čelí zášti obyvatel Ledohradů, kteří je viní za zřícení většiny města do moře.

346

Dům v typickém nordském stylu

Architektura

Nordové jsou mistři dřevěných konstrukcí. Důkazem jejich stavitelského umění je i to, že některé stavby stojí nepřetržitě přes 3 000 let. Vzhledem k dostupnosti je nejvíce používaným stavebním materiálem dřevo, následované kamenem. Pro skyrimský dům je typické, že je vystavěn zčásti pod zemí, kvůli údržbě tepla. V interiérech se většinou nacházejí otevřená ohniště. Města jsou opevněna také mohutnými hradbami. V Samotě se na úkor nordského stylu prosadila císařská kamenná a velkolepě pojatá architektura.

Cestování a doprava

347

Dostavníky zajišťují dopravu mezi největšími městy Skyrimu

Ve Skyrimu se nachází síť kvalitních a udržovaných dlážděných silnic. Historicky je známo, že říše věnuje udržování silnic pravidelně finance. Nejbezpečnější jsou hlavní dopraví tepny, které usnadňují nejen přepravu obchodníků, ale také císařských legionářů, kteří cestují nejčastěji. Lidé většinou kvůli bezpečnosti cestují ve skupinách a v ozbrojených karavanách, kolem vedlejších cest totiž často číhají lapkové, kteří v lepším případě požadují zaplacení mýtného, v tom horším rovnou útočí. Zámožnější obyvatelé Skyrimu využívají k přepravě koně, zatímco ti chudší musejí cestovat pěšky. Ve Skyrimu jsou k dispozici také dostavníky, povozy které jsou táhnou koně. Dostavníky je možné najmout především u velkých měst. Známá je také námořní doprava, prostřednictvím obchodních lodí. Mezi nejdelší známé námořní trasy patří trasa mezi skyrimskou Samotou a cyrodiilským Anvilem.

Reference

  1. 1,0 1,1 Dle měřítka k této mapce[1]
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Kapesní průvodce říší, Skyrim/1. vydání
  3. Pamětní deska ve Windhelmu
  4. 4,0 4,1 4,2 Kapesní průvodce říší, Skyrim/3. vydání
  5. 5,0 5,1 Události The Elder Scrolls V: Skyrim