FANDOM


Samota
Solitude
Solitude
Vyobrazení
SolitudeCoA
znak
234
mapa
Geografické info
Typ sídla: město
Provincie: Skyrim
Država: Haafingar
Správní info
Jarl: Elisif Jasná
Centrum: Modrý palác
Počet čtvrtí: 2
Počet obyvatel: cca. 90 (TES V)
Herní údaje
Hry: TES V: Skyrim
Solitude (česky Samota) je hlavní město državy Haafingar a současně je považováno za hlavní město Skyrimu. Solitude patří mezi největší a nejlidnatější města Skyrimu, je sídlem císařské legie a administrativy v provincii. Solitude leží daleko na severozápadě Skyrimu, nedaleko Moře Duchů a v minulosti proslulo jako sídlo nechvalně známé vlčí královny Potemy Septim.

Historie

Založení města

Přesné datum založení města je neznámé. Podle všeho dávné Nordy zlákala příhodná poloha skalnaté Velké klenby, která se tyčila nad Mořem Duchů. Nordové začali na klenbě stavět své město, klenba se dala snadno bránit, poskytovala dostatek prostoru k zástavbě a navíc sloužila jako větrolam přístavu pod městem. Původním sídlem haafingarských králů a královen byl Chmurný hrad, to se změnilo s nástupem Erlinga na trůn skyrimského velekrále. Ten vystavěl nádherný reprezentativní Modrý palác, významně přestavěl celé město a dal jej opevnit hradbami.[1]

Třetí éra

336

Pohled na Chmurný hrad

Ve třetí éře se Solitude stala jedním z nejmocnějších měst Skyrimu. Haafingarský král Mantiarco se dokonce oženil s Potemou, dcerou císaře Pelagia II. Potema byla schopná intrikánka, která se po smrti svého manžela stala skutečnou vládkyní města a přilehlého území. Jejím jediným cílem bylo nastolit svého syna Uriela III. na císařský trůn a k tomu upínala všechny své schopnosti. Počátkem její regentské vlády za nezletilého Uriela III. se stala Solitude místem, kde se scházely význačné delegace z celé říše. Po smrti svého bratra, císaře Antiochuse, rozpoutala Potema skutečnou občanskou válku, která vešla ve známost jako Válka o Rudý diamant.

Když byl však její syn Uriel poražen a zabit, Potema se rozhněvala. Potema, které se přezdívalo "Vlčí královna" se ponořila do tajů nekromancie a brzy ji opustili všichni její spojenci. Potemino panství se proměnilo v mrtvou zemi. Příběhy o rozpadajících se kostlivých služebnách, obsluhujících královnu a jejích upířích generálech vyvolávala po celá léta u jejích poddaných hrůzu. Nakonec Potema zemřela po měsíci obléhání města, roku 3E 137.[2]

Novým králem Haafingaru se stal Potemyn synovec Pelagius Septim III. Vypráví se, že její vliv prostoupil zdi města a nakazil Pelagiovu mysl šílenstvím.[2] Zdá se, že Pelagius rozšířil Modrý palác o jihozápadní křídlo. To v současné době bohužel chátrá. Říká se, že tam stále straší Pelagiův duch a tak bylo křídlo uzamčeno.[1]

Na konci třetí éry se město pozvedlo k novému vzestupu, a to především pod vládou krále Thiana, který se oženil s Macallou, královnou Dawnstar (Jitřenka). Díky tomu, byly na čas sjednoceny dva přímořské kraje Skyrimu personální unií. To umožnilo Haafingaru podniknout několik zámořských expedicí a ovládnou ostrov Roscrea, který kdysi dobyl císař Uriel Septim V.[3]

Čtvrtá éra a aktuální události

335

Chrám Božského pantheonu

Ve čtvrté éře zůstává Haafingar nadále součástí Tamrielské říše. Jarlem města je krásná Elisif Jasná Elisif je vdova po skyrimském velekráli Toryggovi, který byl zavražděn roku 4E 201 Ulfricem Bouřným hávem, protože potvrdil Bělozlatý konkordát, který zakazoval víru v Talose. Zavraždění velekrále má nedozírné důsledky, ve Skyrimu zuří občanská válka a Solitude (Samota) stojí na straně císařství.

Geografie

Solitude leží na severozápadě Skyrimu na skalnaté Velké klenbě. Velká klenba se tyčí nad Mořem Duchů, v místě kde se do moře vlévá řeka Karth. Poloha klenby je více než strategická, poskytuje obranu nejen městu samotnému, ale slouží také jako větrolam přístavu položeného pod ním. Zajímavostí je, že ačkoliv Solitude patří mezi nejseverněji položená města Skyrimu, nevládne zde po celý rok zima a mráz. Klima je sice studenější, avšak oblast města není trvale zaledněná a zasněžená, jako je tomu například ve městech Dawnstar (Jitřenka) nebo Winterhold (Ledohrad).

Charakter a architektura města

Vzhledem k poloze města na Velké klenbě se zástavba města musela přizpůsobit geografickým podmínkám. Město má tak od severozápadu k jihovýchodu protáhlý tvar, který se postupně zužuje. Do města se vstupuje hlavní branou jihozápadě. Celou severozápadní oblast města zabírá rozsáhlý Chmurný hrad, který je sídlem legie ve Skyrimu, nachází se zde také chrám a další zajímavé stavby. Zajímavostí hradu je velký most, který se vine od císařovy věže k větrnému mlýnu, tyto stavby dohromady tvoří jednu z daleka viditelných dominant města.

Prostor mezi Chmurným hradem a Modrým palácem je hustě zastavěn domy. Tato čtvrť nese název Studnicová. Hned při bráně se nachází hostinec, obchody, popraviště a tržiště. Většina obytných domů se nachází kolem hlavní ulice, nedaleko Modrého paláce. Stojí zde i proslulá Bardská univerzita. Hlavní ulice pak končí před Modrým palácem, který je centrem města a důstojným sídlem haagingarských jarlů a mnohdy i skyrimských velekrálů.


261

Opevnění města

334

Pohled na samotské brány a hradby

Vstup do města je chráněn dvěma branami a třemi věžemi. První z věží, která nese název Nebeská věž se nachází na předměstí u křižovatky nedaleko Katlina Statku. Jedná se vlastně o pozorovatelnu, která informuje městskou stráž o blížícím se nepříteli. V dobách války se na cestě pod věží také vztyčí barikády, které mají zdržet nepřítele v jeho postupu. Druhá a třetí věž stojí při první bráně, která nese název Větrná brána. Větrná brána tvoří předsunutou hradbu, kde nepřítel naráží na první skutečný odpor při postupu k městu. Nejimpozantnější je Bouřná brána, tvořící hlavní vstup do města, ta je již součástí městských hradeb. Chmurný hrad se nachází při vstupu do města a jedná se o masivní kamennou pevnost, která je hlavním strategickým opěrným bodem města.

Předměstí

Solitude disponuje poměrně rozsáhlým předměstím, které tvoří ekonomické zázemí města. Náleží sem Katlin Statek, při kterém se nacházejí i stáje, dále pak Samotská pila, která slouží k produkci stavebního dřeva. Nejdůležitějším místem na předměstí je však přístav, který je největším ve Skyrimu.

Architektura

337

Modrý palác, sídlo Jarlů

Největším stavitelem v dějinách města byl pravděpodobně velekrál Erling, který vtiskl městu jeho dnešní ráz. Za jeho vlády byly vystavěny mnohé budovy, které tvoří do dnes dominanty města, například Modrý palác. Erling preferoval zaoblený styl architektury, který je dobře viditelný například na Větrném mlýně. Solitude se svou masivní kamennou architekturou liší od jiných skyrimských měst, kde se používá především dřevo. Typickým prvkem je také lomený oblouk, používaný při konstrukci oken domů. Interiéry domů jsou podobné císařské architektuře a často se používá křížová klenba.

Obyvatelstvo

334

Graf zobrazující procentuální podíl jednotlivých ras zastoupených v Solitude, roku 4E 201

Solitude se řadí k nejlidnatějším městům Skyrimu. Obyvatelstvo města je poměrně snášenlivé a kosmopolitní. Přítomna je zde jak aristokracie, kolem dvora jarla, tak střední třída obchodníků a řemeslníků. Ve městě žije i několik žebráků, jejich výskyt zde není však tak enormní, jako například v Imperial City (Císařské město). Ve městě je také přítomna císařská legie, díky čemuž našlo zaměstnání mnoho řemeslníků, kteří zásobují legii zbrojemi a zbraněmi. Z procentuálního hlediska tvoří obyvatelstvo roku 4E 201 z 53,2% muži a na ženy připadá 46,8%. V Solitude pak žijí hlavně Nordové, Císařští, Redguardi a Bretonci.

Politika a vláda

31

Elisif Jasná, současná vládkyně města

Město je považováno za oficiální hlavní město celého Skyrimu a državy Haafingar. Solitude je jedním z největších spojenců říše ve Skyrimu a zdejší jarlové postupují ve většině případů v souladu s císařskou politikou. Spojenectví je výhodné pro obě strany, říše využívá Solitude pro své obchodní, politické i vojenské zájmy a sídlí zde císařská legie. Haafingarští jarlové jsou zase zaštítěni císařskou autoritou a není žádným tajemstvím, že spojenectví jim zajišťuje i trůn skyrimského velekrále.

Ekonomika

Solitude náleží k nejbohatším městům Skyrimu a disponuje největším přístavem v provincii. Právě námořní obchod přináší Solitude největší příjmy. Ostatní přístavní města Dawnstar (Jitřenka) a Windhelm (Větrný Žleb) nejsou pro Solitude žádnou konkurencí. Námořní obchod v Solitude se nachází v rukou Východocísařské společnosti, která disponuje monopolem. Při přístavu se nacházejí i velké sklady společnosti. Ve městě se pak daří obchodníkům, kteří mohou nabídnout to nejdražší zboží v provincii. Na trhu se také nabízí vynikající kořeněné víno, které se nevyrábí nikde jinde ve Skyrimu, než v Solitude. Zemědělství se v okolí města daří jen v omezené míře. Město je tak závislé na dovozu.

Kultura

338

Bardská univerzita

V Solitude jsou uznávány staré tradice a zvyky Nordů, avšak zřejmě ne v tak silném pojetí, jako například ve Windhelmu. V míru zde vedle sebe žijí jak nordská, tak císařská kultura. Slavná bardská univerzita vychovává bardy, kteří jsou cenění daleko za hranicemi Skyrimu, dokonce i u císařského dvora. Bardi každoročně konají festival krále Olafa. Velekrál Olaf Jednooký, byl panovník, který porazil hrozivého draka. Na jeho počest se při festivalu pálí jeho figurína. Bardové ve svých písních opěvují staré hrdinské skutky, historické události a báje. Většinou vystupují v hostincích, pro pobavení obyvatel.

Pamětihodnosti

V následujícím seznamu najdete přehled nejzajímavějších míst a pamětihodností v Solitude.

  • Bardská univerzita: Proslulá univerzita nordských bardů v Solitude.
  • Císařova věž: Původní sídlo haafingarských panovníků, nyní sídlo pro významné hosty a císaře, když navštíví město.
  • Chmurný hrad: Monumentální kamenný hrad, jedna z nejstarších budov města. Sídlo císařské legie.
  • Chrám Božského pantheonu: Nádherný chrám, svatostánek, který je zasvěcen všem osmi bohům.
  • Modrý palác: sídlo haafingarských jarlů a skyrimských velekrálů a velekráloven.
  • Síň mrtvých: Místo posledního odpočinku zemřelých občanů, nacházejí se zde podzemní katakomby pod městem.

Cestování a doprava

18

Přístav pod městem

Město je dobře propojeno se zbytkem Skyrimu, pomocí kvalitních cest. Obyvatelé cestují buď pěšky a nebo využijí k přepravě koně. K dispozici je také dostavník, který spojuje město se všemi ostatními velkými městy. Dálkovou dopravu pak zajišťuje přístav, známá je dokonce námořní trasa mezi Solitude a cyrodiilským Anvilem.

Reference

  1. 1,0 1,1 Křížem krážem Světem, díl XI.
  2. 2,0 2,1 Životopis Vlčí královny
  3. Kapesní průvodce říší, Třetí vydání/Skyrim
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.