FANDOM


 • Článek je momentálně přepracováván
Bretonznak Wayrest
Wayrestpanorama
Vyobrazení
Wayrestznak
znak
Wayrestmapa
mapa
Geografické info
Typ sídla: město
Země: Tamrielská říše
Království Wayrest
Provincie: High Rock
Region: Stormhaven, Menevia
Správní info
Vládce: Král
Centrum: Palác
Počet čtvrtí: 7
Herní údaje
Počet NPC: cca 300+ (TESO)
Bretoncirasa Bretonci (53,4 %)
Redguardirasa Redguardi (14,6 %)
Orkoverasa Orsimeři (14,6 %)
Ostatní rasy (21 %)
Hry: The Elder Scrolls II: Daggerfall
The Elder Scrolls Online

Wayrest je hlavní město stejnojmenného království a současně se jedná o jedno z největších měst v provincii High Rocku. Leží na ústí řeky Bjoulsae do Iliáckého zálivu na jižním pobřeží High Rocku. Díky své poloze je Wayrest největším a nejdůležitějším obchodním přístavem zálivu. Městský stát je od konce druhé éry součástí Tamrielské říše.

Město má bohatou historii sahající až do dob první éry. Wayrest má obrovský kulturní, politický, vojenský a obchodní vliv na celou oblast Iliáckého zálivu a historicky se jedná o největšího rivala měst Daggerfallu a Sentinelu.

Název

Název města vznikl během první éry, když byl Wayrest ještě malou rybářskou osadou. Po útrapách, které museli mnozí cestující a obchodníci na svých cestách absolvovat ve východních oblastech Iliáckého zálivu, byla pro ně rybářská osada při ústí řeky Bjoulsae místem vítaného odpočinku.[1] Název města se tak dá volně přeložit jako odpočinek na cestě.

Historie

První éra

Přesné datum založení Wayrestu není známo. Podle odhadů historiků Wayrest jako malá obchodní a rybářská osada existoval minimálně od roku 1E 800.[1] Písemný záznam z roku 1E 801 popisuje Wayrest jako chudou osadu v bahně a řeka Bjoulsae byla v té době popisována jako odporný tok plný splašek, zápachu a nemocí.[2] Z tohoto důvodu byla později ve Wayrestu vystavěna rozsáhlá kanalizace, díky které začala řeka opět zářit čistou vodou.[2] Existence osady byla v té době ohrožována mnoha nepřáteli. Na severu se rozpínalo město Orsinium, které založili Orkové, zatímco ze západu na Wayrest doráželi lupiči a piráti. Skutečný rozkvět Wayrestu nastal teprve po zničení Orsinia společnými silami Daggerfallu a Sentinelu po roce 1E 980. Tvrdě pracující obchodníci a námořníci z Wayrestu poté vytvořili alianci a díky tomu se jim podařilo snížit pirátskou aktivitu v zálivu.[1]

Úspěšná kupecká rodina Gardnerů postavila ve městě palác obehnaný hradbami a postupem času povolila bankám a dalším obchodníkům, aby se usadili v jeho zdech. V roce 1E 1100 byl Wayrest prohlášen za království a prvním králem se stal Farangel z rodu Gardnerů.[1] Během první éry postihly Wayrest četné katastrofy v podobě válek, moru, nájezdu pirátů a období sucha. V roce 1E 2702 se všichni obyvatelé města stáhli za hradby královské paláce kvůli ochraně před pirátskými nájezdy.[1]

Druhá éra

V letech 2E 541 - 2E 542 vpadl do High Rocku Pláňané, které vedl císař Durcorach. Pláňané po dobu 57 dní obléhali Wayrest, avšak nebyli schopní prorazit jeho hradby. Proto obléhání nakonec zanechali a vytáhli proti Daggerfallu.[3] Pláňané byli s velkým přispěním Wayrestu poražení v roce 2E 542 u Daggarfallu. Panovníci Wayrestu, Daggefallu, Camlornu, Shornhelm a Evermore poté uzavřeli alianci, která je v dějinách známá jako daggerfallská úmluva.[3][4]

V roce 2E 561 Wayrest významně posílil svou námořní flotilu.[4] V roce 2E 563 nastoupil na trůn Emeric z Cumberlandu.[3][4] Za Emericova panování dosáhla moc Wayrestu svého vrcholu. Panovník uzavřel spojenectví se Sentinelem a oženil se s dcerou sentinelského krále. Díky sňatkové politice se Sentinel připojil k daggerfallské úmluvě. To však vyvolalo válku s králem Ranserem, který vládl Shornhelmu a jehož dceru Emeric odmítl kvůli sentinelské princezně. Ranser v roce 2E 566 přitáhl s vojskem k Wayrestu a neúspěšně jej obléhal. Emeric mezitím tajně uzavřel spojenectví s novým Orsiniem a Shornhelm byl mezitím Orky vypálen. Ranser byl následně drtivě poražen.[5]

Emeric

Král Emeric Cumberland, nastoupil na trůn Wayrestu v roce 2E 563

Emericovi se díky těmto úspěchům podařilo dočasně sjednotit Bretonci a byl považován za nejvyššího krále High Rocku. Wayrest tehdy skutečně určoval politiku celého High Rocku a zasahoval do vnitřních záležitostí ostatních městských států. To bylo umožněno i skvělou sňatkovou politikou.[6] Nicméně po Emericově smrti se daggerfallská úmluva rychle rozpadla a jeho nástupcům se nepodařilo zachovat hegemonii Wayrestu. Na konci druhé éry se celý High Rock včetně Wayrestu stal součástí Tamrielské říše.[7][8]

Třetí éra

Wayrest byl po celou dobu třetí éry součástí Tamrielské říše. Na královský trůn města dokonce usedli někteří členové vládnoucí dynastie Septimů. Ve Wayrestu se tak v roce 3E 119 narodil budoucí císař Pelagius Septim III.[9] Než se stali tamrielskými císaři, vládli Wayrestu také Cassynder Septim a Uriel Septim IV.[10]

Eadwyre

Král Eadwyre, vládce Wayrestu na konci třetí éry

Na konci třetí éry vládl Wayrestu král Eadwyre, který měl jedinou dceru Ekysanu. Král Eadwyre přijal na svůj dvůr Barenziah, exkrálovnu z Morrowindu a její děti. Po smrti své první manželky se Eadwyre s Barenziah oženil.[11] Barenziah a Eadwyre významnou měrou přispěli k odhalení Jagara Tharna, který se vydával za císaře Urieala Septima VII. a skutečného císaře věznil ve sféře Oblivionu.[12] V roce 3E 417 došlo k takzvanému mírovému zázraku na západě, kdy díky vlivu nadpřirozených sil došlo ke sjednocení roztříštěných městských států kolem Iliáckého zálivu. Wayrest vyšel z této události značně posílen a získal kontrolu nad značnou částí centrálního High Rocku.[11]

Když král Eadwyre zemřel, pokusil se wayrestského trůnu zmocnit jeho nevlastní syn Helsesth Hlaalu. Právoplatná dědička a králova dcera Elysana tak musela o trůn svést tvrdý boj.[8] Elysana spor o trůn vyhrála, Helseth a Barenziah museli opustit Wayrest a nová královna byla posléze považována za nejobávanější panovnici na západě.[8]

Čtvrtá éra

Ve čtvrté éře se Tamrielská říše nacházela ve vleklém období úpadku a dekadence, přesto si zachovala svou moc nad High Rockem a Wayrestem. Na konci druhého století čtvrté éry vládl ve Wayrestu nepopulární král Barynia.[11]

Wayrestctvrtaera

Zkáza Wayrestu ve čtvrté éře

Politici a obchodníci ve městě toužili po změně vládce a proslýchalo se, že chystají proti králi spiknutí. Barynia se rozhodl na spiklence vyzrát a otevřel přístav ve Wayrestu všem plavidlům v Iliáckém zálivu. V přístavu zakotvila flotila korzárů, kterou Barynia najal, aby pro něj potlačila opozici. Nicméně situace se vymkla z rukou a korzáři Wayrest vypálili a zpustošili, při čemž zničili i svatyni temného bratrstva, která ve městě sídlila.[11][13] Stalo se tak v roce 4E 188.[13] Přesný osud krále není znám, buď se mu podařilo uprchnout na lodi z města, nebo byl zavražděn temným bratrstvem.[14] Invaze korzárů a zpustošení města bylo tvrdou ránou pro prestiž a moc Wayretu.

Geografie

Poloha

Wayrest leží při ústí řeky Bjoulsae do Iliáckého zálivu a to na jižním pobřeží provincie High Rocku. Jedná se o hlavní město stejnojmenného království a největší město v oblasti známé jako Stormhaven. Wayrest a jeho bezprostřední okolí pak tvoří malý region, který je znám jako Menevia. Město se nachází v nížinaté a úrodné oblasti. Krom řeky Bjouslase, která ohraničuje město na jihu, přes něj protéká ještě malá říčka lokálního významu. Díky své strategické poloze je Wyrest nejdůležitějším obchodním přístavem v oblasti Iliáckého zálivu a řeky Bjoulsae.

Klima

Podnebí ve Wayrestu je mírné a teplá léta střídají mírné zimy. Podnebí je ovlivňováno i bezprostřední blízkostí moře. Počasí ve městě je většinou přívětivé a slunné, přesto obyvatele města někdy potrápí i prudký liják a silné bouřky.

Popis města a čtvrtí

 • Popis města vychází z podoby ve druhé éře
Quotebg
"Wayrest dluží hodně svým obchodníkům za svou stále rostoucí ekonomiku. Množství peněz udělal s městem zázraky a vyneslo Wayrestu přezdívku "klenot zálivu": bohatství jeho občanů zaplatilo za třpytivý kámen použitý při výstavbě města, lesklé brnění, které nosili místní ochránci práva a nejvýznamnější moderní zázrak západního Tamrielu - wayrestskou kanalizaci."
―Kanalizace ve Wayrestu, krátká historie[src]

Wayrest patří k nejrozlehlejším a nejlidnatějším městům západního Tamrielu a High Rocku. Město je opevněno mohutnou hradbou, která je posílena více než třiceti většími a menšími věžemi. Vstup do města zajišťuje šest velkých bran a jedna menší branka. Městské brány jsou rozmístěny tak, že do města lze vstoupit z každé světové strany. Uvnitř městských hradeb se Wayrest vyznačuje hustou a nepravidelnou městskou zástavbou, kdy jsou domy natěsnány jeden vedle druhého. Město protínají křivolaké a úzké uličky. Ve městě však nechybí ani prostorná tržiště a náměstí a parky. Přímo městem protéká také malá říčka k jejímuž překročení mohou obyvatelé využít šest kamenných mostů. Uvnitř svých hradeb se Wayrest dělí na pět čtvrtí, zatímco mimo městské hradby se nachází chudinské předměstí a přístav. Pod městem nachází také rozsáhlý kanalizační systém.

Bankovní čtvrť

Bankovní čtvrť se nachází ve východní části města. Na severu čtvrť sousedí s rezidenční čtvrtí, na západě s obchodní čtvrtí a na jihu se čtvrtí mágů. Na východě čtvrť chrání městská hradba. Dominantou čtvrti je velká budova wayrestské banky. Kolem banky se nachází také menší parčík, který obyvatelé města využívají k odpočinku.

Čtvrť mágů

Čtvrt mágů tvoří jižní část města. Na severu sousedí s palácem a bankovní čtvrtí. Na jihu a východě je čtvrť chráněna hradbou a vedou tudy dvě brány do městského přístavu, který se nachází mimo opevnění. Svůj název čtvrť získala podle budovy cechu mágů, který se zde nachází. Nachází se zde také Chironasium, budova sloužící učencům a mágům, kteří zde vedou své výzkumy a obchody. Přes čtvrť protéká městská říčka a při západních hradbách se nachází velký park.

Dreughshide

Dreughside je chudinská čtvrť Wayrestu, která se nachází mimo městské opevnění nedaleko severní brány. Jedná se o čtvrť tvořenou několika menšími domky, kde přebývá především městská chudina. Jméno čtvrti je odvozené od Dreugha, což je velký brouk, který žije v přírodě v okolí města.

Chrámová čtvrť

Chrámová čtvrť se nachází v západní části města. Na západní a severní straně je čtvrť chráněna hradbou a vstoupit se do ní dá zvenčí přes tři velké brány. Na východě čtvrť sousedí s rezidenční, palácovou a obchodní čtvrtí. Dominantou této čtvrti je Chrám Božských, který se hrdě vypíná nad zbytkem města. Jedná se o velkou katedrálu v typickém bretonském stylu, kde je uctívána božská osmička. V chrámu se nachází oltář a svatyně Akatoshe, Mary a Stendarra. Okolo chrámu se rozkládá velký hřbitov s mnoha malými náhrobky, ale také velkými kryptami, kde jsou pochováni významnější lidé. Zbytek čtvrti pak tvoří několik menších domků. Obecně se jedná spíše o klidnější městskou část, kde lze potkat hlavně kněží.

Obchodní čtvrť

Obchodní čtvrť tvoří centrální oblast Wayrestu a sousední v podstatě se všemi zbylými částmi města. Nachází se zde velké hlavní náměstí, které slouží kupcům, kteří zde vystavují své zboží. Na náměstí se také nachází zdobná fontána a je zde pranýř a gilotina, kde jsou trestáni a vystavováni zločinci. Jedná se pravděpodobně o nejrušnější část města. Přes čtvrť protéká také městská říčka a krom náměstí ji tvoří i několik obchodů, cech bojovníků a měšťanských domů.

Palác

Palácová čtvrť není čtvrtí v pravém slova smyslu, přesto však tvoří samostatnou část města. Její dominantou je, jak již název napovídá obrovský palác, který slouží jako sídlo krále a vlády Wayrestu. Palác byl vystavěn na vyvýšeném místě tak, aby jeho obyvatelé měli výhled na většinu města. Nachází se zde také cestovní svatyně. Palác sousedí na západě s chrámovou čtvrtí a na východě s obchodní čtvrtí.

Přístav

Přístav tvoří nejjižnější část města a nachází se mimo opevnění. V přístavu se nachází větší i menší sklady, kde je skladováno zboží z takřka ze všech končin kontinentu. Jelikož se jedná o jeden z nejvýznamnějších přístavů západního Tamrielu, vždy zde kotví množství lodí. V přístavu žije množství námořníků, skladníků a dělníků.

Rezidenční čtvrť

Rezidenční čtvrť se nachází v severovýchodní části města a rozkládá se přibližně mezi severní a východní bránou. Na severu a východě je čtvrť chráněna městskými hradbami. Na jihu pak sousedí s bankovní a obchodní čtvrtí a na západě s chrámovou čtvrtí. Čtvrť je také rozdělena na dvě části říčkou, která přes ni protéká. Čtvrť je hustě zastavěná domy měšťanů a plná křivolakých uliček. Vedle malých domků se zde nachází i velké domy a panství patřící šlechtě. V rezidenční čtvrti se nachází také městské stáje, kovárna a hostinec. U severní brány se pak nachází malé tržní náměstíčko. Nachází se zde několik fontán a studen, kde obyvatelé odebírají vodu. Někteří obyvatelé zde dokonce chovají prasata a kuřata.

Kanalizace

Pod celým městem se rozkládá rozsáhlá kanalizace, která je neustále rozšiřována tak, jak roste samotné město nad ní. Kanalizace ve Wayrestu je považována za moderní stavitelský zázrak západního Tamrielu. Nicméně vzhledem k rozsáhlosti kanalizačního systému se jedná o nebezpečné místo, které poskytuje úkryt mnoha zločincům a vyvrhelům.[2]

Správa a vojenské síly

Vláda města

Wayrest je součástí Tamrielské říše a je začleněn do provincie High Rock, která je císařskou administrativou spravována z Daggerfallu. Přesto se Wayrest těší značné míře autonomie a disponuje statutem městského státu a království. Město ovládá také přilehlá území a je spolu s Daggerfallem nejmocnějším a nejbohatším městským státem v High Rocku. Král je odpradávna hlavou a pánem království, nicméně vládne spolu se šlechtou a obchodní aristokracií. Právě shoda mezi korunou a obchodníky umožnila rozkvět Wayrestu.[1] Král vládne prostřednictvím rozsáhlého byrokratického aparátu, který je řízen z jeho dvora. Mezi nejvyšší úředníky v království patří kancléř, který řídí ministerstvo vnitra. Král se opírá také o řadu generálů a vojenských důstojníků a důležitou roli při jeho dvoře hraje i církev.[6]

Městská hlídka

Na dodržování zákona, pořádek a bezpečnost ve městě dohlíží městská hlídka a královští rytíři. Strážní udržují pravidelné hlídky v městských ulicích, na hradbách a u bran. Veliteli je řada kapitánů a generálů, kteří slouží přímo u královského dvora. Lehké zločiny jsou trestány zpravidla pokutou. Ty těžší zločiny pak vězením. Trestanci také mohou být vystaveni na pranýři, nebo popraveni stětím gilotinou. Přes dozor stráží však ve městě dochází ke zločinům a různí vyvrhelové a překupníci využívají úkrytu v kanalizacích.

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Wayrest, klenot zálivu (edice z druhé éry) - Sathyr Longleat the Old
 2. 2,0 2,1 2,2 Kanalizace ve Wayrestu, stručná historie - Hilaire Beanique
 3. 3,0 3,1 3,2 Triumfy monarchie - Král Emeric
 4. 4,0 4,1 4,2 Průvodce Daggerfallskou úmluvou - Neznámý autor
 5. Zlost krále Ransera - Wafimeles Masteret
 6. 6,0 6,1 The Elder Scrolls Online - Herní události a rozhovory
 7. Kapesní průvodce říší, High Rock/1. vydání
 8. 8,0 8,1 8,2 Kapesní průvodce říší, High Rock/3. vydání
 9. Pelagiovo šílenství - Tsathenes
 10. Stručná historie císařství, část druhá - Stronach K'Thojj III
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 The Elder Scrolls II: Daggerfall - Herní události a rozhovory
 12. The Elder Scrolls: Arena - Herní události a rozhovory
 13. 13,0 13,1 Cicerův deník - Cicero
 14. The Elder Scrolls: Legends - Herní příběhy
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.